تبلیغات
AmirSharifian.ir

LOGO

AmirSharifian.ir
کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه اصفهان، مشاور و مدرس طراحی سیستم های ERP
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

EFQM در سازمان

European Foundation for Quality Management

تعالی سازمانی
رشد و ارتقای سطح یک سازمان در تمامی ابعاد
کسب رضایتمندی کلیه ذینفعان
ایجاد تعادل بین خواسته ها و انتظارات کلیه ذینفعان
تضمین موفقیت سازمان در بلند مدت

کاربردهای مدل تعالی سازمانی
ابزاری برای خود ارزیابی به منظور تعیین موقعیت سازمانها در مسیر تعالی،کمک به درک فاصله بین اهداف و واقعیت هاوترغیب سازمانها به یافتن راه حلهای بهبود.
مبنایی برای ایجاد زبان و تفکر مشترک در تمامی ابعاد سازمان و در همه حوزههای عملکرد.
چارچوبی برای درک وضعیت اقدامات انجام شده، حذف دوباره کاری ها و تشخیص انحرافات
ساختاری برای سیستم مدیریتی سازمان


مزایای مدل تعالی سازمانی
برخورداری این مدل از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر
مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی
توجه ویژه به نتایج کسب شده توسط سازمان
ارزیابی مبتنی بر واقعیات
مشارکت گسترده کارکنان
شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود
ارائه تصویر واقعی از فعالیتهای سازمان
تبادل تجربیات درون و برون سازمانی با بکارگیری ابزار کاوی ( benchmarking)
استفاده از رویکرد خودارزیابی به منظور تعالی سازمان

ارزشها و مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی بدون توجه به بخش و اندازه سازمان ها، برای کلیه آنها قابل کاربرد بوده و مدل تعالی سازمانی را پشتیبانی می نماید.
نتیجه گرایی: تعالی دستیابی به نتایجی است که رضایت کلیه ذینفعان سازمان را در بر داشته باشد.
مشتری مداری: تعالی خلق ارزش های مطلوب مشتری است.
رهبری و ثبات در مقاصد: تعالی رهبری دوراندیش و الهام بخش همراه با ثبات در مقاصد است.
مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت ها: تعالی مدیریت سازمان از طریق مجموعه ای از سیستم ها ، فرآیندها و واقعیت های مرتبط و به هم پیوسته است.
توسعه و مشارکت کارکنان: تعالی حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طریق توسعه و دخالت دادن آنها در امور است.
یادگیری و بهبود مستمر: تعالی به چالش طلبیدن وضع موجود و ایجاد تغییر به منظور نوآوری و خلق فرصتهای بهبود با استفاده از یادگیری است.
توسعه همکاری های تجاری: تعالی توسعه و حفظ مشارکت هایی است که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می کند.
مسؤلیت اجتماعی سازمان: تعالی فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت می کند و تلاش برای درک و پاسخگویی به انتظارات ذینفعان سازمان در جامعه است.

معیار 1 رهبری

الف ) رهبران ، مأموریت ، آرمان ، ارزشها و اصول اخلاقی سازمان را ایجاد كرده و نقش الگو در فرهنگ تعالی را ایفا می كنند
ایجاد و توسعه مأموریت ، آرمان و فرهنگ سازمان
ایجاد و توسعه ارزشها ، اصول اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان و ایفای نقش الگو در رعایت و انجام آنها به گونه ای كه فرهنگ تعالی را پشتیبانی نماید
بازنگری و بهبود اثر بخشی رفتارهای شخصی در رهبری
مشاركت فعال در فعالیت های بهبود
ایجاد انگیزه و تشویق به تفویض اختیار ، خلاقیت و نوآوری ، بعنوان مثال از طریق تغییر ساختارسازمان ، سرمایه گذاری در آموزش و فعالیت های بهبود
تشویق ، حمایت و عمل بر اساس دست آوردهای فعالیت های یادگیری
اولویت بندی فعالیت های بهبود
ایجاد انگیزه و تشویق همكاری های درون سازمانی
ب) رهبران ، شخصاً برای اطمینان یافتن از ایجاد ، توسعه و استقرار سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها ، مشاركت دارند
همسو سازی ساختار سازمان در راستای حمایت از جاری سازی خط مشی و استراتژی آن
اطمینان از ایجاد ، توسعه و استقرار سیستمی به منظور مدیریت فرآیند ها
تعیین متولیان فرآیند ها به گونه ای روشن
اطمینان از ایجاد ، توسعه و استقرار فرآیندی جهت توسعه ، جاری سازی و به روز آوری خط مشی و استراتژی
اطمینان از ایجاد ، توسعه و استقرار فرآیندی جهت اداره مؤثر سازمان
اطمینان از ایجاد ، توسعه و استقرار فرآیندی به منظور اندازه گیری ، بازنگری و بهبود نتایج كلیدی
اطمینان از ایجاد ، توسعه و استقرار فرآیند با فرآیند هایی جهت انگیزه برای شناسایی ، برنامه ریزی و استقرار بهبودها به منظور كاراتر كردن رویكردها
بعنوان مثال از طریق خلاقیت ، نوآوری و فعالیت های یادگیری
ج) رهبران با مشتریان ، شركای تجاری و نمایندگان جامعه تشریك مساعی می كنند
درك و پاسخگویی به انتظارات و بر آوردن آنها
بر قراری همكاری های تجاری و مشاركت در آن
برقراری فعالیت های بهبود مشترك و مشاركت در آن
قدردانی از افراد و گروه های ذینفع بخاطر مشاركت سازنده در كسب و كار ، وفاداری و مانند آن
مشاركت در تشكل های حرفه ای ، كنفرانس ها و سمینار ها ، به ویژه آنهایی كه در راستای ترویج و حمایت از تعالی هستند
ترویج ، حمایت و حضور در فعالیت هایی با هدف بهبود محیط جهانی و مشاركت سازنده سازمان در جامعه با توجه به حقوق و علایق نسلهای آینده
د) رهبران ، در كاركنان ایجاد انگیزه نموده و از آنها حمایت و قدر دانی می كنند
شخصاً مأموریت ، آرمان ، ارزشها ، خط مشی و استراتژی ، برنامه ها ، اهداف بلند مدت و كوتاه مدت سازمان را با كاركنان در میان می گذارند
در دسترس كاركنان هستند ، به دقت به سخنان آنان گوش می سپارند ، الهام بخش آنانند ، ایشان را متحد می سازند و پاسخگوی آنان هستند
كمك و پشتیبانی از كاركنان جهت دستیابی آنها به برنامه ها ، اهداف بلند مدت و كوتاه مدت خود
تشویق و توانمند سازی كاركنان به منظور مشاركت در فعالیت های بهبود
قدردانی به موقع و مناسب از تلاش های فردی و گروهی در تمامی سطوح سازمان
ترویج و تشویق فرصتهای برابر و تمایزات
ه) رهبران ، تغییرات سازمانی را شناسایی و راهبری می كنند

معیار 2 خط مشی و استراتژی

الف ) خط مشی و استراتژی بر اساس خواسته ها و انتظارات حال و آینده ذینفعان پایه ریزی می شوند
جمع آوری و درك اطلاعات به منظور شناسایی بازارها و بخشهایی از بازار كه سازمان در حال و آینده در آن فعالیت می كند
شناسایی ، درك و پیش بینی نیازها و انتظارات حال و آینده ذینفعان مشتمل بر مشتریان ، كاركنان ، شركاء ، جامعه و سهام داران
شناسایی ، درك و پیش بینی توسعه موقعیت بازار مشتمل بر فعالیتهای رقبا
ب)خط مشی واستراتژی بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملكرد،تحقیقات ، یادگیری و فعالیتهای خلاقانه پایه ریزی میشوند
تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از شاخص های عملكرد داخلی
تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از فعالیت های یادگیری
تجزیه و تحلیل تصویر بیرونی سازمان و داده های مرتبط با آگاهی از مارك تجاری
تجزیه و تحلیل عملكرد رقبا و بهترین سازمانها در گروه خود
تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با شایستگی های محوری همكاران تجاری بالفعل و بالقوه
تجزیه و تحلیل داده های كوتاه مدت و بلند مدت موضوعات اجتماعی ، محیطی ، ایمنی و قانونی
تجزیه و تحلیل داده های اثر گذاری محصولات و خدمات در تمامی طول چرخه عمر آنها
شناسایی و درك شاخص های اقتصادی و انسانی
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور تعیین تأثیر فن آوریها و مدال های كسب و كار جدید در عملكرد سازمان
ج) خط مشی و استراتژی ، تدوین شده ، مورد بازنگری قرار گرفته و به روز می شوند
ایجاد ، توسعه . بازنگری و به روز آوری خط مشی و استراتژی سازگار بامأموریت و آرمان سازمان و مفاهیم تعالی
ایجاد تعادل بین نیازها و انتظارات كوتاه مدت و بلند مدت ذینفعان
ارزیابی ریسك ها و شناسایی راه های بر طرف سازی آنها
شناسایی مزیتهای رقابتی حال و آینده
شناسایی قابلیت های محوری و نیازهای مشاركت ها و اتحادها به منظور اطمینان ازجاری سازی خط مشی و استراتژی
تأكید مجدد بر حضور در بازارهای تثبیت شده و یا تعیین نیاز به تغییر در بازار
همسو كردن استراتژی سازمان با همكاران تجاری و متحدان
شناسایی عوامل بحرانی موفقیت ( CSF )
همسو كردن و توسعه مستمر استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی با همكاران تجاری
ارزیابی تناسب و اثر بخشی خط مشی و استراتژی
د) خط مشی و استراتژی از طریق چهارچوب فرآیندهای كلیدی جاری می شوند
شناسایی و طراحی چهارچوب فرآیندهای كلیدی مورد نیاز ، جهت اطمینان از جاری سازی خط مشی و استراتژی سازمان
تعیین مالكیت روشن برای فرآیندهای كلیدی
تعریف فعالیتهای كلیدی با توجه به ذینفعان
بازنگری اثر بخشی چهارچوب فرآیندهای كلیدی برای اطمینان از جاری سازی خط مشی و استراتژی سازمان

معیار 4 مشاركتها و منابع

الف ) همكاری های تجاری بیرونی ، مدیریت می شود
شناسایی فرصت های كلیدی مشاركت با سازمانها و اجتماع در راستای خط مشی ، استراتژی و مأموریت سازمان .
ساختار دهی روابط باهمكاران تجاری و تأمین كنندگان به منظور ایجاد ارزش و بیشینه سازی آن .
شكل دهی به مشاركت ها در زنجیره تأمین كه منجر به ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان می شود .
شناسایی و همتراز كردن شایستگی های محوری همكاران تجاری و حمایت از توسعه های دو جانبه .
اطمینان از سازگاری فرهنگی و به اشتراك گذاردن دانش با سازمان همكار .
ایجاد و حمایت از تفكر نو آور و خلاق با استفاده از مشاركت ها .
ایجاد هم افزایی از طریق كار با یكدیگر جهت فرآیندها و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین كننده – مشتری ( زنجیره ارزش )
ب) منابع مالی ، مدیریت می شود
ایجاد ، توسعه و استقرار استراتژی ها و فرآیندهای مالی به منظور استفاده از منابع مالی در حمایت از خط مشی و استراتژی سازمان .
طراحی سیستم برنامه ریزی و گزارش دهی مالی جهت برآورده نمودن انتظارات ذینفعان مالی از سازمان .
تعیین و استقرار مكانیزم های گزارشگیری .
ارزیابی میزان سرمایه گذاری و برداشت سرمایه از دارائی های مشهود و نا مشهود .
ایجاد ، توسعه و معرفی روشهای مدیریت ریسك منابع مالی در كلیه سطوح متناسب سازمان .
برقراری و اجرای فرآیندهای اصلی اداره سازمان در كلیه سطوح متناسب .
ج) ساختمان ها ، تجهیزات و مواد ، مدیریت می شود
ایجاد و توسعه یك استراتژی جهت مدیریت ساختمانها ، تجهیزات و مواد كه خط مشی و استراتژی سازمان را حمایت نماید .
مدیریت نگهداری و استحصال دارائی ها در جهت بهبود عملكرد آنها در كل چرخة عمر .
مدیریت امنیت دارائی ها .
اندازه گیری و مدیریت هر گونه تأثیر زیان آور دارائی های سازمان بر روی جامعه و كاركنان ( شامل ارگونومی ، بهداشت و ایمنی ) .
استعمال منابع به صورت مناسب و سازگار با محیط زیست در كل چرخه عمر یك محصول .
بهینه كردن موجودی های مواد .
بهینه كردن استفاده از خدمات عمومی ( مثل تلفن ، برق و .... )
كاهش و بازیافت ضایعات .
حداقل سازی هر گونه تأثیر زیان آور ناشی از محصولات و فرآیندهای تولید و خدمات .
بهینه كردن حمل و نقل .
د) فناوری ، مدیریت می شود
ایجاد و توسعه یك استراتژی جهت مدیریت فناوری به نحوی كه خط مشی و استراتژی سازمان را حمایت كند .
شناسایی و ارزیابی فناوری های جایگزین و نو در راستای خط مشی و استراتژی و اثر آنها بر روی سازمان و جامعه .
مدیریت سرمایه گذاری در فناوری شامل شناسایی و جایگزینی فناوری های منسوخ .
بكار انداختن و بهره برداری از فناوری موجود .
ایجاد و توسعه فناوری های نوآورانه و سازگار با محیط ( صرفه جویی در انرژی و منابع ، حداقل كردن ضایعات و آلودگی ها ، ترغیب به بازیافت و استفاده مجدد ) .
استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات در حمایت و بهبود عملیات های مؤثر سازمان .
استفاده از فناوری در حمایت از بهبود .
ه) اطلاعات و دانش ، مدیریت می شود
ایجاد و توسعه یك استراتژی جهت مدیریت اطلاعات و دانش به نحوی كه خط مشی و استراتژی سازمان را حمایت نماید .
جمع آوری ، ساختار دهی و مدیریت اطلاعات و دانش در حمایت از خط مشی و استراتژی .
ایجاد ، دسترسی مطلوب برای استفاده كنندگان داخل و خارج سازمان به اطلاعات و دانش مرتبط با آنها .
بهره گیری از فناوری اطلاعات در حمایت از ارتباطات درون سازمانی و مدیریت دانش و اطلاعات .
تضمین و بهبود اعتبار ، یكپارچگی و امنیت اطلاعات .
پرورش ، توسعه و حفاظت مناسب از دارایی های فكری انحصاری جهت بیشینه سازی ارزش برای مشتری .
جستجو جهت دستیابی ، افزایش و استفاده از دانش به صورت مؤثر
ایجاد تفكر خلاق و نوآور در سازمان با استفاده از منابع اطلاعاتی و دانش مرتبط .

معیار 5 فرآیندها

الف ) فرآیندها به گونه ای نظام مند طراحی و مدیریت می شوند
طراحی فرآیندهای سازمان ، از جمله فرآیندهای كلیدی مورد نیاز برای اطمینان از جاری سازی خط مشی و استراتژی .
شناسایی ذینفعان فرآیندها و مدیریت ارتباطات در درون و بیرون سازمان و با همكاران تجاری برای مدیریت مؤثر فرآیندهای به هم مرتبط .
برقراری سیستم مدیریت فرآیندها .
به كارگیری سیستمهای استاندارد در مدیریت فرآیند ، مانند سیستمهای مدیریت كیفیت ، سیستم های زیست محیطی و سیستمهای ایمنی و بهداشت شغلی .
بكارگیری شاخصهای فرآیند و تعیین اهداف عملكردی .
بازنگری اثر بخشی چهارچوب فرآیندها در اطمینان از جاری سازی خط مشی و استراتژی .
ب) فرآیندها به منظور كسب رضایت كامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان در صورت نیاز ، با استفاده از نوآوری ها بهبود می یابند
شناسایی و اولویت بندی فرصت های بهبود و سایر تغییرات اعم از تغییرات تدریجی و یكباره .
استفاده از نتایج اداركی و عملكردی و اطلاعات بدست آمده از فعالیت های یادگیری جهت تعیین الویت ها و اهداف بهبود و تعیین روشهای بهبود یافته عملیاتی .
ترغیب و بكارگیری استعدادهای خلاق و نوآور كاركنان ، مشتریان و شركای تجاری در بهبودهای تدریجی و یكباره .
كشف و استفاده از طراحی های جدید فرآیند ، فلسفه های عملیاتی و فناوری توانمند ساز .
تعیین روشهای مناسب برای استقرار تغییرات .
اجرای آزمایشی و كنترل استقرار فرآیندهای جدید یا تغییر یافته .
در میان گذاردن تغییرات فرآیندها با تمامی ذینفعان مرتبط .
اطمینان از آموزش دیدن كاركنان جهت اجرای فرآیندهای جدید یا تغییر یافته ، قبل از استقرار .
اطمینان از دستیابی فرآیندهای تغییر یافته به نتایج پیش بینی شده .
ج) محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند
استفاده از تحقیقات بازار ، نظر سنجی مشتریان و سایر بازخورها جهت تعیین نیازها و انتظارات حال و آینده مشتریان در زمینه محصولات و خدمات .
پیش بینی و شناسایی بهبودها با هدف بهتر كردن محصولات و خدمات در جهت برآورده كردن نیازها و انتظارات آینده مشتریان و سایر ذینفعان .
طراحی ، ایجاد و توسعه محصولات و خدمات جدید با كمك مشتریان و همكاران تجاری به گونه ای كه به افزایش ارزش برای مشتری منجر شود .
درك و پیش بینی تأثیر فناوری های جدید بر محصولات و خدمات و قابلیت های این فناوری ها .
ایجاد و توسعه محصولات و خدمات جدید برای بازار تثبیت شده فعلی و دستیابی به سایر بازارها .
استفاده از خلاقیت ، نوآوری و شایستگیهای كلیدی كاركنان داخل سازمان و همكاران تجاری خارج سازمان در طراحی ، ایجاد و توسعه محصولات و خدمات قابل رقابت
د) محصولات و خدمات ، تولید ، تحویل و پشتیبانی می شوند
تولید یا تأمین محصولات و خدمات هماهنگ با طراحی ها و توسعه های صورت گرفته .
بازاریابی ، اطلاع رسانی و فروش محصولات و خدمات به مشتریان بالفعل و بالقوه .
اطمینان از تحویل مناسب محصولات و خدمات به مشتریان .
ارائه خدمات پس از فروش در مورد محصولات و خدمات شامل جایگزینی محصولات و خدمات هر كجا كه نیاز باشد .
ه) ارتباط با مشتری مدیریت شده و تقویت می شود
تعیین و برآورده كردن نیازهای ارتباطی روزمرة مشتریان .
رسیدگی به بازخورهای دریافتی از ارتباط روزمره با مشتریان از جمله شكایات .
مشاركت فعال و آینده نگر با مشتریان به منظور تبادل نظر و برآورده كردن نیازها ، خواسته ها و علایق مشتریان .
پیگیری و بررسی فروش ها ، خدمات پس از فروش و سایر تماس ها جهت تعیین سطح رضایت مشتریان از محصولات ، خدمات و دیگر فرآیندهای مرتبط با مشتریان در زمینه فروش و پشتیبانی .
كوشش برای حفظ خلاقیت و نوآوری در زمینه فروش و پشتیبانی به مشتری .
برقراری مشاركت هایی با مشتریان كه در زنجیره تأمین ارزش ایجاد می كند .
استفاده از نظر سنجی منظم و سایر روشهای ساخت یافته جمع آوری اطلاعات و اطلاعات جمع آوری شده در تماس های روزمره با مشتریان جهت شناسایی و تقویت سطوح رضایت مشتریان از ارتباطات برقرار شده با آنها .
توصیه به مشتریان برای استفاده مسئولانه از محصولات .
• معیار 6 نتایج مشتری

الف ) مقیاس ادراكی
این مقیاس ها، بیانگر ادراكات مشتریان از سازمان است ، ( به عنوان مثال این اندازه ها از طریق نظر سنجی های مشتری و گروه های نمونه ، رتبه بندی های فروشندگان ، تقدیرها و شكایات رسمی بدست می آیند . )
تصویر سازمان : فروش و پشتیبانی پس از فروش :
- در دسترس بودن - توانایی ها و رفتار كاركنان
- ارتباطات - توصیه و پشتیبانی
- شفافیت - متون و مستندات فنی تهیه شده برای مشتری
- انعطاف پذیری - رسیدگی به شكایات
- رفتار آینده نگر - آموزشهای تخصصی برای استفاده از محصول
-پاسخگویی - زمان پاسخگویی
- پشتیبانی فنی
- تدارك ضمانت و گارانتی
محصولات و خدمات : وفاداری :
- كیفیت - تصمیم به خرید مجدد
- ارزش - تمایل به خرید سایر محصولات و خدمات سازمان
- قابلیت اطمینان و پایایی - تمایل به معرفی و توصیه سازمان به دیگران
- نوآوری در طراحی
- تحویل مناسب
- جنبه های زیست محیطی
ب) شاخص های عملكردی
این شاخص ها ، شاخص هایی داخلی هستند كه توسط سازمان به منظور پایش ، درك ، پیش بینی و بهبود عملكرد سازمان و پیش بینی ادراكات مشتریان بیرونی سازمان به كار گرفته می شوند .
تصویر سازمان : فروش و پشتیبانی پس از فروش :
-تعداد تقدیر نامه های دریافتی از مشتریان وتعداد دفعات نامزد شدن برای جوایز - تقاضا برای آموزش
- پوشش خبری - رسیدگی به شكایات
- میزان پاسخگویی
محصولات و خدمات : وفاداری :
- رقابت پذیری - مدت زمان تداوم ارتباط
- میزان خرابی ، خطا و مرجوعی - توصیه های مؤثر
- تأییدیه های كیفیت و زیست محیطی - تناوب یا ارزش پولی سفارشات
- تدارك ضمانت و گارانتی - تعداد شكایات و قدردانی ها
- شكایات - كسب و كارهای جدید و یا از دست رفته
- شاخص های ترابری - نگهداری و حفظ مشتری
- چرخة عمر محصول
- نوآوری در طراحی
- مدت زمان ارائه محصول به بازار

معیار 7 نتایج كاركنان

الف ) مقیاس ادراكی
این مقیاس ها، بیانگر ادراكات كاركنان از سازمان است . ( به عنوان مثال این اندازه ها از طریق نظر سنجی ها ، گروههای نمونه ، مصاحبه ها و ارزیابی های ساختار یافته به دست آیند .)
انگیزش : رضایتمندی :
- توسعه شغلی - فعالیتهای اداری سازمانی
- ارتباطات - شرایط استخدام
- تفویض اختیار - تسهیلات و خدمات
- فرصت های برابر - شرایط ایمنی و بهداشت
- مشاركت - امنیت شغلی
- رهبری - حقوق و مزایا
- فرصتهای یادگیری و دستیابی به اهداف - روابط همكاران
- قدردانی - مدیریت تغییر و تحول
- تعیین اهداف و ارزیابی - خط مشی و اثرات زیست محیطی سازمان
- ارزشهای سازمانی ، آرمان ، مأموریت ، - نقش سازمان در اجتماع محلی و جامعه
خط مشی و استراتژی - شرایط محیطی کار
- آموزش و توسعه
ب) شاخص های عملكردی
این شاخص ها ، شاخص هایی داخلی هستند كه توسط سازمان به منظور پایش ، درك ، پیش بینی و بهبود عملكرد سازمان و پیش بینی ادراكات آنان به كار گرفته می شوند .
دست آوردها : رضایتمندی :
- تقابل شایستگی های مورد نیاز سازمان در قیاس با شایستگی های موجود - میزان غیبت و بیماری
- بهره وری - میزان حوادث
- میزان موفقیت آموزشها و برنامه های توسعه كاركنان در دستیابی به اهداف - شكایات و نارضایتی ها
- جوایز و تقدیر های بیرونی - روندهای استخدام
- میزان جذب و ترك سازمان و وفاداری كاركنان
- اعتصاب ها
- میزان استفاده از تسهیلات و مزایای ایجاد شده توسط سازمان
انگیزه و مشاركت : خدمات مهیا شده برای كاركنان سازمان
- مشاركت در گروه های بهبود - دقت در امور اداری كاركنان
- مشاركت در نظام پیشنهادات - اثر بخشی ارتباطات
- سطوح آموزش و توسعه - سرعت پاسخگویی به درخواست ها
- مزایای قابل اندازه گیری كار گروهی - ارزیابی آموزش ها
- قدردانی از اشخاص و گروه ها
- میزان پاسخگوئی به نظر سنجی های كاركنانمعیار 8 نتایج جامعه

- تاثیر بر اقتصاد محلی ، ملی و جهانی - تحلیل و بررسی زنجیره تأمین
- ارتباط با مسئولین و سازمانهای مرتبط - ارزیابی عملكرد زیست محیطی و ارزیابی دوره عمرمحصول
- رفتار مبتنی بر اخلاق
مشاركت با انجمن ها و گروه های محلی : گزارشگیری از فعالیت ها به منظور كمك به حفاظت و پایداری منابع :
- مشاركت در آموزش و یادگیری - انتخاب روش مناسب حمل و نقل
- مشاركت در تشكل های اجتماعی در فعالیتهای مرتبط - پیامدهای زیست محیطی
- حمایت از خدمات رفاهی و پزشكی - كاهش و حذف ضایعات و بسته بندی مناسب
- حمایت از فعالیتهای ورزشی و امور تفریحی - جایگزینی مواد اولیه و سایر ورودی ها
- تلاشهای داوطلبانه و بشر دوستانه - استفاده مناسب از خدمات عمومی مانند گاز ، آب و برق
الف ) مقیاس ادراكی
این مقیاس ها، بیانگر ادراكات جامعه از سازمان است . ( به عنوان مثال این اندازه ها از طریق نظر سنجی ها ، گزارش ها ، نشریات ، گردهمایی های عمومی و مراجع رسمی و دولتی به دست می آیند . ) برخی از اندازه ها كه به عنوان مقیاس اداركی مطرح شده است قابل طرح در شاخص های عملكردی هستند و بالعكس .
تصویر سازمان : كاهش و پیشگیری اذیت و خسارت ناشی ازعملیات سازمان و یا در طول چرخة عمر محصولات و خدمات
- تقابل شایستگی های مورد نیاز سازمان
- تصویر سازمان به عنوان یك كارفرما
- تصویر سازمان به عنوان یك عضو مسئول در جامعه - مخاطرات بهداشتی و حوادث
عملكرد به عنوان یك شهروند مسئول : - صدا و بوی نامطلوب
- انتشار اطلاعات مرتبط با جامعه - خطرات ( ایمنی )
- ایجاد موقعیتهای برابر - آلودگی ها و انتشار سموم
- بازیافت


ب) شاخص های عملكردی
این شاخص ها ، شاخص هایی داخلی هستند كه توسط سازمان به منظور پایش ، درك ، پیش بینی و بهبود عملكرد سازمان و پیش بینی ادراكات جامعه به كار گرفته می شوند .
كنترل تغییرات در سطوح استخدام و ایجاد شغل تقدیر نامه ها و جوایز دریافتی
مراودات با مسئولین و سازمانها در مورد - تبادل اطلاعات مرتبط با بهترین تجارب در زمینه مسئولیت اجتماعی ، ممیزی ها و گزارش به جامعه
- گواهینامه
- تأییدیه ها
- واردات یا صادرات
- برنامه ریزی
- ترخیص محصول

معیار 9 نتایج كلیدی عملکرد

الف ) دستاوردهای كلیدی عملكرد
این شاخص ها ، نتایج كلیدی برنامه ریزی شده سازمان هستند كه وابسته به اهداف بلند مدت و كوتاه مدت آن است .
دستاوردهای مالی : دستاوردهای غیرمالی :
- داده های عمومی و مرتبط بازار ( فروش ، قیمت سهام ، سود سهام و... ) - سهم بازار
- سود آوری ( سود ناخالص ، سود هر سهم ، در آمدهای قبل از بهره و مالیات ، حاشیه سود و .... ) - مدت زمان معرفی محصولات یا خدمات به بازار
- اطلاعات مرتبط با سرمایه گذاری و دارایی ها ( بازگشت سرمایه ، بازگشت دارایی خالص .. ) - میزان موفقیت ها
- عملكرد بودجه ای ( عملكرد در كل سازمان و نیز در هر یك از واحد ها ) . - حجم ( تولید ، فروش ...... )
- عملكرد فرآیندها
ب) شاخص های كلیدی عملكردی
این شاخص ها ، شاخص هایی عملیاتی هستند كه به منظور پایش و درك فرآیندها و پیش بینی و بهبود احتمالی دستاوردهای كلیدی عملكرد به كار گرفته می شوند .
مالی :
- جریان نقدینگی - بهبودهای ایجاد شده در اثر كار با همكاران تجاری
- استهلاك - ساختمانها ، تجهیزات و مواد ( میزان خرابی ها ، گردش موجودی ها استفاده بهینه )
- هزینه های نگهداری و تعمیرات - تكنولوژی : ( میزان نوآوری ، ارزش دارایی های فكری و معنوی ، ثبت اختراع و ابتكار ، حق مالكیت ) .
- هزینه های پروژه - اطلاعات و دانش ( قابلیت دسترسی ، یكپارچگی ، مرتبط بودن ، ارزش سرمایه فكری و معنوی
- میزان اعتبار
غیر مالی :
- فرآیندها ( عملكرد ، ارزیابی ها ، نوآوری ها ، زمان سیكل )
- منابع بیرونی از جمله مشاركت ها ( عملكرد تأمین كنندگان ، قیمت تأمین كنندگان ، تعداد و ارزش افزودة مشاركت ها ،تعداد و ارزش افزوده


برچسب ها : EFQM , مندسی صنایع , مقاله مهندسی صنایع ,
دسته بندی : درباره مهندسی صنایع , مدیدیت کیفیت ,
» ارائه مدلی به منظور رتبه‌بندی پیشران‌های استراتژیک انرژی تجدیدپذیر با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی،دیمتل و تحلیل شبکه‌ای(فازی) ( شنبه 11 دی 1395 )
» ماتریس ارزیابی جذابیت - توانمندی ( پنجشنبه 27 اسفند 1394 )
» ادهوبوروکراسی، نگرشی خلاقانه برای طراحی سیستم ها و روش ها ( یکشنبه 21 تیر 1394 )
» مرگ استانداردهای ایزو 9000نزدیک است ( دوشنبه 18 خرداد 1394 )
» تفاوت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت ( دوشنبه 28 مرداد 1392 )
» جزوه تحقیق در عملیات 1 و 2 دانشگاه صنعتی شریف ( یکشنبه 24 اردیبهشت 1391 )
» امیر شریفیان ( شنبه 27 اسفند 1390 )
» ترجمه کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع ( چهارشنبه 24 اسفند 1390 )
» EFQM در سازمان ( شنبه 6 اسفند 1390 )
» دانلود جزوات مهندسی صنایع ( چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 )
» دانلود جزوه ارشد کنترل کیفیت آماری پارسه ( چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 )
» حل تمرینات تحقیق درعملیات1 ( چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 )
» QFD ( پنجشنبه 5 اسفند 1389 )
» نظریه کیفیت ( شنبه 30 بهمن 1389 )
» ساختار شکست – سطوح WBS ( شنبه 30 بهمن 1389 )
» مقایسه گرایش های ارشد صنایع ( دوشنبه 29 آذر 1389 )
» دانلود نمونه سوالات صنایع - پروژه - اجرایی ( دوشنبه 12 مهر 1389 )
» مدیریت نوآوری ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مدیریت پروژه ( دوشنبه 6 اردیبهشت 1389 )
» فرایندهای تولید 1 ( چهارشنبه 19 اسفند 1388 )
» حل تمرین مبانی احتمال نوشته شلدون راس ( یکشنبه 2 اسفند 1388 )
» جزوه آموزشی نرم افزار SPSS ( دوشنبه 12 بهمن 1388 )
» چرا مهندسی صنایع ( شنبه 3 بهمن 1388 )
» معرفی رشته مهندسی صنایع ( سه شنبه 15 دی 1388 )
» آموزش MSP ( سه شنبه 15 دی 1388 )
» منابع پیشنهادی آزمون ارشد ( جمعه 29 آبان 1388 )
» دانلود جزوات مهندسی صنایع ( چهارشنبه 22 مهر 1388 )
» زنجیره تامین(SCM) ( یکشنبه 19 مهر 1388 )
» مقاله مدیریت ریسک ( یکشنبه 19 مهر 1388 )
» آمار مهندسی ( دوشنبه 13 مهر 1388 )
درباره من

کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه اصفهان، مشاور و مدرس طراحی سیستم های ERP
ایجاد کننده وبلاگ : امیر شریفیان
banner 240x200px

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

نظرسنجی

به عنوان یک مهندس صنایع کدام به کدام حیطه ی کاری بیشتر علاقه دارید؟


کدهای شما


فرم تماس با ما

Amirsharifian.ir