تبلیغات
AmirSharifian.ir

LOGO

AmirSharifian.ir
کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه اصفهان، مشاور و مدرس طراحی سیستم های ERP
 • banner 240x80px
 • banner 240x80px

6سیگما

 •  Kodak
 • TI
 • Allied
 • Signal
 • IBM

 


· جنرال الکتریک سازمانی است که از این متدلوژی در کلیه واحدهای تجاری استفاده کرد و جهش اقتصادی ایجاد کرد.

· سونی و توشیبا در سالهای 1998 اقدام به اجرا کردند.

· در سال 2000 خودروسازیها نیز از این متدلوژی بهره مند شدند.

شش سیگما چیست؟

یک متدلوژی بهبود مستمر کیفیت است که با کاهش تغییرات ذاتی فرایند انجام میشود. کانون توجه این متدلوژی درک کامل از فرایند طراحی و ساخت در راستای رضایت مشتری است.

تعریف عملی و كلاسیك

شش سیگما یک نگرش منضبط، داده محرک و روشی برای حذف عیبها در هر فرآیند و محصول می باشد ودامنه آن از ساخت تا فروش را در برمی گیرد و شامل همه محصول و خدمات ارایه شده از سوی یک سازمان می گردد.

شش سیگما با کمک ابزارهای آماری، عملکرد فرآیند را به صورت کمی توصیف می نماید و از این رهگذر می توان تغییرات به وجود آمده شامل بهبود و پسرفت ایجاد شده را در فرآیند ها و محصولات و خدمات ارایه شده از سوی سازمان مشاهده کرد. برای رسیدن به سطح شش سیگما هر فرآیند در سازمان نمی بایست بیش از 3.4 عیب در هر یک میلیون فرصت تولید نماید. در شش سیگما عیب به هر چیزی که خارج از مشخصات تعیین شده از سوی مشتری باشد، گفته می شود و فرصت حداکثر تعداد دفعاتی می باشد که هر عیب مجال حضوردر یک محصول یا فرآیند را پیدا می نماید و تعداد عیوب ممكن بستگی به تعداد مشخصه هایی دارد كه برای خروجی فرآیند تعریف شده است. این گفته بدین معنی می باشد که شش سیگما به دنبال محصول یا خدمتی است که عاری از هر گونه نقص به مشتری ارایه شود و خواسته های او را در سه زمینه كیفیت، زمان و هزینه، برآورده سازد.

هدف بنیادی روش شش سیگما اجرای راهبردی مبتنی بر اندازه گیری عملکرد است و از طریق اجرای پروژه های بهبود دهنده،شش سیگما سعی در کاهش نوسانات فرآیند و بهبود آن دارد. این کار به کمک دو روش فرعی در شش سیگما انجام می شود: DMAIC و DMADV. فرآیند DMAIC یک سامانه بهبود دهنده برای بهبود فرآیند هایی است که در حال حاضر خارج از مشخصات عملکردی خواسته شده از سوی مشتری یا مدیریت ارشد سازمان می باشند. فرآیند DMADV یک سامانه بهبود دهنده برای ایجاد فرآیند یا محصولات جدیدی است که می خواهیم سطح کیفیت آنها شش سیگما باشد. البته زمانی که نتوان عملكرد فرآیند موجود را بیش از سطح فعلی بهبود داد باز از این روش می توان بهره جست.

هر دوی این روشها را کمربند سبزها و کمربند مشکیهای شش سیگما اجرا می نمایند و استادان کمربند مشکی بر اجرای پروژه ها سرکشی می نمایند. کلیه فعالیتهای بهبود مستمر کیفیت تنها بر پایه روش پروژه های پی در پی تحقق می یابند (All quality improvement occurs on a project-by-project basis and in no other way).

معیار های انتخاب پروژه های شش سیگما

یكی از مهمترین عوامل در نتیجه بخش بودن پروژه های شش سیگما ، انتخاب مناسب آنها می باشد . انتخاب پروژه های شش سیگما براساس ماهیت كاری سازمان ها متفاوت است . از آنجائیكه هدف پروژه شش سیگما ، افزایش رضایت مشتری و سوددهی ( كاهش هزینه ها ) می باشد ، برخی از پروژه ها بر فرایندهای صنعتی و برخی دیگر بر فرایندهای خدماتی تمركز دارند .

پروژه های شش سیگما باید با توجه به استراتژی های سازمان ، انتخاب گردند و تحت حمایت اهداف تجاری سازمان باشند . بطوریكه لازم است راهبر سازمان اهداف اولیه كلان شركت ، اهداف اولیه عملیاتی را برای هر واحد كاری و خط مبنای كلیدی را قبل از انتخاب پروژه ها تعیین نماید . همچنین پروژه های شش سیگما باید از مشكلاتی انتخاب گردند كه تاكنون سازمان قادر به حل مسئله نبوده است و راه حل ها مشخص نمی باشد و از طرفی پروژه ها در بازه زمانی شش ماهه پایان پذیرد و قابل پیگیری و اندازه گیری باشند .

اهداف شش سیگما

 • كاهش نوسانات و تغییرات
 • كاهش ایرادات
 • بهبود بازدهی فرایند
 • افزایش رضایت مشتری
 • كاهش هزینه ها
 • بهبود كیفیت
 • روشی سیستماتیك جهت حل مسائل
 • تقویت بنیه رقابتی سازمان
 • كاهش سیكل زمانی ( تحویل به موقع )

اهداف ملموس در شش سیگما

اهداف 6 سیگما
   
سطح سیگما
تعداد خرابی در هر میلیون عدد
نرخ خرابی
2
308,537
30.8537
3
66,807
6.6807
4
6,210
0.621
5
233
0.0233
6
3.4
0.00034

مراحل تعریف و اجرای پروژه های 6 سیگما

· فاز تعریف

· فاز اندازه گیری

· فاز آنالیز

· فازبهبود

· فاز کنترل

اهداف فاز تعریف

· تمركز بر انتخاب پروژه مطابق اهداف استراتژیك و فرایندهای اصلی شركت

· شناخت و تعریف دقیق مشكل

· انتخاب و تعریف دقیق پروژه

· تعریف مشخص دامنه فرایند و شناخت فرایند

· شناخت مشكل و درك درست از مسئله توسط كلیه اعضای تیم

· انتخاب شاخص های كلیدی

· انتخاب شاخص هایی جهت كمی نمودن مشكل

· مشخص نمودن نواحی بهبود

· حصول اطمینان از تمركز روی مشتری ( شناخت و نیازمندی های مشتری)

· تخمین از منافع مادی پروژه و یا بهبود

اهداف فاز اندازه گیری

· تعیین شاخص ها و معیارهای اندازه گیری

· انتخاب و فیلتر نمودن تعدادی از معیارهای اندازه گیری

· جمع آوری داده ها بر اساس فرمت مشخص

· بررسی صحت سیستم اندازه گیری در سیستم

· نمایش داده ها به منظور نشان دادن نوسانات فرایند و وضعیت موجود

· شناخت حالات بالقوه و بالفعل خطاها

· شناخت علل بروز مشكل

· محاسبه قابلیت فرایند و سطح سیگما

اهداف فاز آنالیز

· تجزیه و تحلیل دقیق فرایند به منظور شناخت كامل مشكل

· شناسایی فعالیت های دارای ارزش افزوده و فاقد ارزش افزوده

· شناخت علل اصلی بروز مشكل

· تصدیق علل ریشه ای به روش های مختلف

· مشخص نمودن منافع بالقوه از حذف عیوب فرایند

اهداف فاز بهبود

· ارائه راه حل ها جهت حل مشكل

· ارزیابی و انتخاب راه حل ها برای علل ریشه ای شناخته شده

· مشخص نمودن ریسك ها و راه حل های اصلی

· اجرای پایلوتینگ

· اجرا و راهبری راه حل ها و برنامه های اجرایی با ریسك كمتر پس از اجرای پایلوتینگ

· ارائه یك برنامه زمانبندی شده جامع جهت بهبود فرایند مطابق اهداف از پیش تعیین شده ( بودجه ، منابع و ... )

اهداف فاز كنترل

· كنترل كیفیت و مدیریت تغییر فرایند

· استاندارد سازی و مستند كردن روش های مؤثر جهت پایایی تغییرات اعمال شده در سیستم

· حصول اطمینان از تحت كنترل بودن پروژه و تطبیق با مشخصه های ارائه شده

· ارزیابی مجدد فرایند و نشان دادن بهبودها

· تحویل فرایند ، خلاصه كردن آموخته های كلیدی و آماده كردن طرح های مقدماتی برنامه های آینده

موفقیت شش سیگما

اجرای موفق شش سیگما بستگی به ارتباط مفاهیم زیر دارد:

· تعهد بسیار مشهود مدیریت با نگرش بالا به پایین. كاركنان باید راهبری و هدایت فعالی را در طول اجرای پروژه ها از سوی مدیریت ارشد سازمان شاهد باشند.

· یك سیستم اندازه گیری برای ردیابی و دنبال كردن پیشرفت. این امر یك نصور ملموس از تلاش های سازمان را ایجاد می نماید.

· الگوبرداری داخلی/خارجی از محصولات، خدمات و فرآیند های سازمان. این اطلاعات زمانیكه سازمان شروع به بحث و درك راجع به موقعیت واقعی بازار فروش نمود،منجر به بروز تحولی بسیار چشمگیر می شود. این تجربه منجر به شكل گرفتن سازمان بر اساس فلسفه حل مسئله می شود.

· گسترده كردن اهداف برای تمركزافرادبرتغییر فرآیند ها به طوریكه كارها انجام گردد. این امر منجر به ایجاد نرخ نمایی در بهبهود می شود.

· آموزش كلیه سطوح سازمان : بدون آموزش های لازم افراد نمی توانند نگرش و فلسفه بهبود را كاملا درك نمایند.

· نمونه های موفق برای نشان دادن اینكه متدولوژی شش سیگما چگونه ایجاد می شود و نتیجه می دهد.

وجود راهبر((Championو كمربند سیاه Black) Belt) برای حمایت شروع پروژه و تهیه برنامه ریزی لازم، آموزش و مشورت در كلیه سطوح سازمان

منبع:

http://www.maghalat-sanaye.blogfa.com» ارائه مدلی به منظور رتبه‌بندی پیشران‌های استراتژیک انرژی تجدیدپذیر با استفاده از رویکرد ترکیبی دلفی،دیمتل و تحلیل شبکه‌ای(فازی) ( شنبه 11 دی 1395 )
» ماتریس ارزیابی جذابیت - توانمندی ( پنجشنبه 27 اسفند 1394 )
» ادهوبوروکراسی، نگرشی خلاقانه برای طراحی سیستم ها و روش ها ( یکشنبه 21 تیر 1394 )
» مرگ استانداردهای ایزو 9000نزدیک است ( دوشنبه 18 خرداد 1394 )
» تفاوت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت ( دوشنبه 28 مرداد 1392 )
» جزوه تحقیق در عملیات 1 و 2 دانشگاه صنعتی شریف ( یکشنبه 24 اردیبهشت 1391 )
» امیر شریفیان ( شنبه 27 اسفند 1390 )
» ترجمه کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع ( چهارشنبه 24 اسفند 1390 )
» EFQM در سازمان ( شنبه 6 اسفند 1390 )
» دانلود جزوات مهندسی صنایع ( چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 )
» دانلود جزوه ارشد کنترل کیفیت آماری پارسه ( چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 )
» حل تمرینات تحقیق درعملیات1 ( چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 )
» QFD ( پنجشنبه 5 اسفند 1389 )
» نظریه کیفیت ( شنبه 30 بهمن 1389 )
» ساختار شکست – سطوح WBS ( شنبه 30 بهمن 1389 )
» مقایسه گرایش های ارشد صنایع ( دوشنبه 29 آذر 1389 )
» دانلود نمونه سوالات صنایع - پروژه - اجرایی ( دوشنبه 12 مهر 1389 )
» مدیریت نوآوری ( سه شنبه 4 خرداد 1389 )
» مدیریت پروژه ( دوشنبه 6 اردیبهشت 1389 )
» فرایندهای تولید 1 ( چهارشنبه 19 اسفند 1388 )
» حل تمرین مبانی احتمال نوشته شلدون راس ( یکشنبه 2 اسفند 1388 )
» جزوه آموزشی نرم افزار SPSS ( دوشنبه 12 بهمن 1388 )
» چرا مهندسی صنایع ( شنبه 3 بهمن 1388 )
» معرفی رشته مهندسی صنایع ( سه شنبه 15 دی 1388 )
» آموزش MSP ( سه شنبه 15 دی 1388 )
» منابع پیشنهادی آزمون ارشد ( جمعه 29 آبان 1388 )
» دانلود جزوات مهندسی صنایع ( چهارشنبه 22 مهر 1388 )
» زنجیره تامین(SCM) ( یکشنبه 19 مهر 1388 )
» مقاله مدیریت ریسک ( یکشنبه 19 مهر 1388 )
» آمار مهندسی ( دوشنبه 13 مهر 1388 )
درباره من

کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه اصفهان، مشاور و مدرس طراحی سیستم های ERP
ایجاد کننده وبلاگ : امیر شریفیان
banner 240x200px

آمار سایت

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

نظرسنجی

به عنوان یک مهندس صنایع کدام به کدام حیطه ی کاری بیشتر علاقه دارید؟


کدهای شما


فرم تماس با ما

Amirsharifian.ir